Maria Nafpliotou as Maria Callas

maria_nafpliotou_maria_callas-1
maria_nafpliotou_maria_callas-1
maria_nafpliotou_maria_callas
maria_nafpliotou_maria_callas
maria_nafpliotou_maria_callas-4
maria_nafpliotou_maria_callas
maria_nafpliotou_maria_callas
naypliotou_cover_kappa