Christoforos Peskias

Greek chef Christoforos Peskias headshot portrait by portrait photographer Dimitris Vlaikos